Nine-fifteen AM

I can never trust a guy who holds his balls while sitting his lanky style on a jeepney -- just as I cannot trust the driver to have cleaned his hands since minutes ago, he used them to stick a penis on the dry wall and relieve himself. And now, he uses the same hands … Continue reading Nine-fifteen AM

Ikaw

Ikaw ang paksa ng ulan. Dala mo ang mabibigat na ulap -- kaya alam ko. Sa iyang paglalakad, nakasukbit sa 'yung balikat maninipis na tali na sa kadulu-duluhan ay walang tangan na saranggola o guryon. Dahil sa dulo nakatali ang isang makulimlim na ulap, singlaki ng twenty-one inch TV ng kapitbahay n'yo. Sa loob makikita ang … Continue reading Ikaw